เป้าหมายหลัก

week6

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย


ภาคเรียนที่  ๑  Quarter   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สัปดาห์ที่  ๖  วันที่  ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ : วรรณกรรมไทย “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”                                                                                                              เวลาเรียน ๔  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
.............................................................................................................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  เมื่อละครไทยไปอเมริกา
สาระสำคัญ :        ทุกสิ่งในโลกย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เปนการเปลี่ยนแปลงทางดานชีวิตความเปนอยู หรือวิถีแหงการดํารงชีวิต ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงทั้งสองอยางอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก็จะทําใหวัฒนธรรมของสังคมแหงนั้นเปลี่ยนแปลงไปดวย ในทํานองเดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ก็มีการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมควบคูไปดวย เราเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกยุกต์ทุกสมัย

Big  Question :   นักเรียนจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
                                                 

เป้าหมายย่อย :    นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียนคำที่มีการันต์ได้ถูกต้อง  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม 
Day

Input

Process 

Output

Outcome

จันทร์

โจทย์
 อ่านสรุปสาระสำคัญ
คำถาม:
นักเรียนจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ข้อคิด สิ่งที่จะนำไปใช้กับตนเอง
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องที่อ่าน
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
-พฤติกรรมสมอง จากการอ่านวรรณกรรมและสรุปวรรณกรรมที่อ่าน
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก “เมื่อะครไทยไปอเมริกา”
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาทักทาย ครูเล่าเกี่ยวกับการดูหนังกางแปลงในอดีตให้นักเรียนฟัง
ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและแต่งเรื่องใหม่ (ให้เป็นเรื่องของตนเอง)
ใช้:
  นักเรียนสรุปแผนภาพความคิด “เมื่อละครไทยไปอเมริกา” ในความคิดของนักเรียน
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ข้อคิด สิ่งที่จะนำไปใช้กับตนเอง ปัจจุบันนักเรียนปฏิบัติอย่างไร คิดว่าสิ่งที่ทำเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ชิ้นงาน
แผนภาพความคิด

ภาระงาน
-อ่านและวิเคราะห์เรื่อง แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน

- สรุปการอ่าน นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน “เมื่อละครไทยไปอเมริกา” สามารถวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับละครในปัจจุบันและอดีตผู้อื่น และนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างเหมาะสม
ทักษะ
- นักเรียนอ่านและสามารถสรุปเรื่องราว เนื้อหา สาระสำคัญของเรื่องที่อ่านแล้ววิเคราะห์สรุปให้ผู้อื่นเข้าใจได้
-มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์เกี่ยวกับละครในอดีตและปัจจุบัน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน


Day

Input

Process 

Output

Outcomeพุธ
โจทย์ ;
 สื่อความ และนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์
คำถาม:
นักเรียนจะสื่อความคำและนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์อย่างไร
เครื่องมือคิด :
-Round Robin  คำและการสื่อความ
- Black Board Share คำศัพท์และการสื่อความหมาย
-Show & Share ผลงานประโยคสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก “เมื่อละครไทยไปอเมริกา”

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการอ่านวรรณกรรมที่ผ่านมา ทักทายและชื่นชมผลงานแผนภาพโครงเรื่อง (ที่ยังไม่ได้นำเสนอ)

ขั้นสอน
ชง:
-ครูอ่านคำศัพท์ใหม่จากเรื่อง “เมื่อละครไทยไปอเมริกา ” และคำศัพท์พื้นฐานของชั้น ป.๖ นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามคำบอก  ๒๐ คำ
-ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำศัพท์ที่ถูกต้องและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความหมายและการสื่อความ
-นักเรียนค้นคว้าและหาความหมายของคำศัพท์เพิ่มเติม
เชื่อม:
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสื่อความคำศัพท์เพิ่มเติม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์เพิ่มเติม
ใช้:
นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่สนใจแต่งประโยคความรวม ๕ประโยค พร้อมทั้งวาดภาพตกแต่งให้สวยงาม (เพราะ...จึง  และ  แต่ทว่า  และ  ทั้ง....และ)
ขั้นสรุป
-ครูสุ่ม(จับฉลาก)นักเรียนนำเสนอผลงานประโยคสร้างสรรค์
-ครูและนักเรียนร่วมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทบทวนการบ้าน
ภาระงาน
-เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (คำที่มีการันต์)
-แลกเปลี่ยนความหมาย วิเคราะห์การสื่อความและการนำคำศัพท์ไปใช้

ชิ้นงาน
ประโยคสร้างสรรค์
*การบ้าน
เลือกคำศัพท์ที่เขียนตามคำบอก ๑๐ คำ แล้วเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์พร้อมวาดภาพประกอบ


ความรู้
เข้าใจความหมายของคำศัพท์ สามารถวิเคราะห์ แล้วนำไปใช้เพื่อสื่อความได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์
ทักษะ
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน(แต่งประโยคสร้างสรรค์จากคำที่มีการันต์)
-นำเสนอ สื่อความหมายคำศัพท์ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการแต่งประโยคสร้างสรรค์
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
-มีเป้าหมายในการทำงาน
- เคารพ ยอมรับและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคมและอยู่ร่วมได้
- เรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขDay

Input

Process 

Output

Outcome


พฤหัสบดี
โจทย์
 คำที่มีการันต์
คำถาม:
นักเรียนจะเขียนและนำคำการันต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำการันต์และการสื่อความหมาย
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับการเขียน การอ่านและการใช้คำการันต์
- Show and Share ผลงานแต่งเรื่องสร้างสรรค์โดยใช้อักษรย่อ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก “เมื่อละครไทยไปอเมริกา”
- ตัวอย่างคำที่มีการันต์

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาทักทาย ทบทวนเรื่องที่เรียนรู้ผ่านมา แล้วชื่นชมผลงานการแต่งประโยคสร้างสรรค์ที่นักเรียนทำเป็นการบ้าน (แต่งเรื่องสร้างสรรค์)

ขั้นสอน
ชง:
-ครูนำบัตรคำการันต์ติดบนกระดาน แล้วตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร” นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำ การอ่าน การเขียน และการสื่อความหรือการนำไปใช้
-นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำและการสื่อความหมายของคำเพิ่มเติมจากหนังสือ ผู้รู้ หรืออินเทอร์เน็ต
เชื่อม:
นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำการันต์และการนำไปใช้
ใช้:
นักเรียนเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์โดยใช้อักษรย่อ (จากสัปดาห์ที่ผ่านมา) และคำการันต์ในการแต่งเรื่องอย่างเหมาะสม

ขั้นสรุป
นักเรียนนำเสนอผลงานประโยคสร้างสรรค์โดยใช้อักษรย่อและคำการันต์ ครูและเพื่อนชื่นชมและแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ภาระงาน
วิเคราะห์อักษรย่อและการนำไปใช้ สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้คำการันต์ เพื่อนำไปใช้แต่งประโยค แต่งเรื่องสร้างสรรค์

ชิ้นงาน
เขียนเรื่องสร้างสรรค์ (อักษรย่อและคำการันต์)

ความรู้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์คำที่ใช้คำการันต์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะ
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน(แต่งเรื่องสร้างสรรค์)
-นำเสนอ สื่อความหมายของคำการันต์ การนำไปใช้อย่างเหมาะสม
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
-มีเป้าหมายในการทำงาน
- เคารพ ยอมรับและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคมและอยู่ร่วมได้
- เรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


Day

Input

Process 

Output

Outcome


ศุกร์
โจทย์
 คำที่มีการันต์
คำถาม:
นักเรียนจะเขียนและนำคำการันต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำการันต์และการสื่อความหมาย
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับการเขียน การอ่านและการใช้คำการันต์
- Show and Share ผลงานแต่งเรื่องสร้างสรรค์โดยใช้อักษรย่อ
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- วรรณกรรมเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก “เมื่อละครไทยไปอเมริกา”
- ตัวอย่างคำที่มีการันต์


ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาทักทาย ทบทวนเกี่ยวกับคำการันต์

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคำการันต์และการนำไปใช้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร"
เชื่อม:
-นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำการันต์  การสื่อความหมาย และการนำไปใช้อย่างเหมาะสม
-ครูแจกเรื่องสั้นๆที่มีคำการันต์ ให้นักเรียนอ่านและแก้ไขคำการันต์ให้ถูกต้อง แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน
ใช้:
นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคำการันต์ “นักเรียนจะแต่งเรื่องสร้างสรรค์อย่างไร (ใช้คำการันต์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน)

ขั้นสรุป
นักเรียนนำเสนอผลงาน ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคำการันต์และการนำไปใช้อย่างเหมาะสม
ภาระงาน
วิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียน การนำคำการันต์ที่พบเห็นบ่อยๆในชีวิตประจำวันไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์


ชิ้นงาน
เรื่องสร้างสรรค์ ***หนังสือเล่มเล็ก (คำการันต์ที่พบในชีวิตประจำวัน)
ความรู้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์คำที่ใช้คำการันต์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะ
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน(แต่งเรื่องสร้างสรรค์)
-นำเสนอ สื่อความหมายของคำการันต์ การนำไปใช้อย่างเหมาะสม
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
-มีเป้าหมายในการทำงาน
- เคารพ ยอมรับและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคมและอยู่ร่วมได้
- เรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. “จากเรื่องที่อ่าน เมื่อละครไทยไปอเมริกา นักเรียนเห็นการเยนแปลงอย่างไร” ....คิดว่าปัจจัยที่สิ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นคือสิ่งใด เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น”
    เมื่อนักเรียนอ่านจบ ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่อ่าน วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของละครจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา เช่น พี่ๆแสดงความคิดเห็นว่าละครในอดีตเป็นการแสดงที่แสดงกันบนเวที แสดงในโอกาสสำคัญ โอกาสพิเศษเช่นการเฉลิมฉลอง งานบุญ แต่คนเข้าถึงน้อย บางคนอาจไม่เคยดูละครเลย เป็นต้น หรือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเช่น ปัจจุบันเราดูละครผ่านทีวี อินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลเหมือนในอดีต ไม่ต้องไปต่างประเทศก็ดูละครต่างประเทศได้ เพราะ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ...การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้การแสดงละครเปลี่ยนไป ...การเดินทางที่รวดเร็วสะดวกสบายส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของละคร ... ความเชื่อ ยุคสมัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของละคร ...เทคนิคการทำละครพัฒนาขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ...ทักวันนี้เราดูละครได้ทุกวันและการแต่งตัวก็เปลี่ยนไปเพราะสังคมเปลี่ยนไปไม่ต้องแต่งตัวนานๆทุกครั้งเหมือนในอดีต ...ละครไม่ได้มีแต่ลิเก ปี่พาทย์หรือโชว์ตะกร้อ เป็นต้น
    หลักภาษาในสัปดาห์นี้เป็นคำการันต์ ครูถอดคำการันต์จากเรื่องที่อ่านมาให้นกเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าแต่ละคนสังเกตเห็นอะไรบ้าง พี่ๆแสดงความคิดเห็นเช่น “คำการันต์มาจากภาษาต่างประเทศ” ... “ตัวอักษรที่มีการันต์จะไม่ออกเสียง”... “ตัวการันต์บังคับไม่ให้เราออกเสียงสระหรือพยัญชนะตัวนั้นๆ” ... “น่าจะมาจากคำบาลี สันสกฤต” เป็นต้น หลังจากที่นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นแล้ว ครูให้นักเรียนใช้คำการันต์ ๑๐ คำในการแต่งเรื่อง แล้วค้นคว้าเกี่ยวกับคำการันต์เพิ่มเติม หลังจากนั้นจึงนำคำการันต์มาใช้ในการแต่งนิทาน ซึ่งการแต่งนิทานนี้เป็นการแต่งนิทานเล่มเล็ก โดยควบคู่กับการใช้อักษรย่อที่เรียนรู้ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (พี่ๆมีเวลาในการทำนิทาน ๓ วัน) โดยแต่ละคนวางแผนการแต่งนิทาน รูปแบบ เค้าโครงเรื่อง และจัดสรรเวลาในการทำงานด้วยตนเอง (นำเสนอผลงานในวันจันทร์ ของสัปดาห์ที่ ๗)

    ตอบลบ